Nos ceintures noires 我们的黑带
ZHENG Kun en 2018
TAI Siuling en 2017
ZHENG Steven en 2016
BENOIT Vincent en 2016
Celine TRAN en 2018
CHAN KIT YUNE Lorie en 2019
Jason Zhou en 2020