Nos ceintures noires 我们的黑带
ZHENG Kun en 2018
TAI Siuling en 2017
ZHENG Steven en 2016
BENOIT Vincent en 2016
Celine TRAN en 2018
CHAN KIT YUNE Lorie en 2019