Nos ceintures noires 我们的黑带
ZHENG Kun 2018
TAI Siuling 2017
ZHENG Steven 2016
BENOIT Vincent 2016
Celine TRAN 2018
CHAN KIT YUNE Lorie 2019
Jason Zhou 2020
TAI Stéphane 2022
ZHENG KEVIN 2022
TAI Damien 2022
XIANG Eric 2022
TAI Émilie 2022
SUN XUEYAN 2022
GRANGER LEA 2023
CHAN KIT YUNE LUCIE 2023
CHEN SOPHIE 2023
SUN MARTINA 2023
NOVAKOVIC ELENA 2023